fbpx

Even laden...

 

Home Verkoopsvoorwaarden

Algemene Verkoopsvoorwaarden 

ARTIKEL 1. Algemeen 

De Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing voor Het Financieel Huis BVBA. 

Het Financieel Huis BVBA kan uitsluitend rechtsgeldig worden vertegenwoordigd door Derynck Financial Consulting BVBA met als vast vertegenwoordiger Stijn Derynck.  

In deze algemene verkoopsvoorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: 

 • Opdrachtgever: Degene die de opdracht heeft gegeven. 
 • Opdrachtnemer: Het Financieel Huis BVBA met aanvullende handelsbenaming de Financial Well-Being Academy. 
 • Overeenkomst: De overeenkomst tot dienstverlening. 

 ARTIKEL 2. Toepassing 

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen en schriftelijk is bevestigd, van toepassing op alle betrekkingen, offertes en overeenkomsten van de opdrachtnemer en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. 

De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om deze algemene verkoopsvoorwaarden zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. Bestaande relaties worden alsdan op de hoogte gesteld van de wijzigingen en ontvangen een nieuw exemplaar van de algemene verkoopsvoorwaarden. 

  ARTIKEL 3. Offertes en opdrachtbevestigingen 

 1. Alle offertes van de opdrachtnemer zijn vrijblijvend en vervallen na 1 maand, tenzij anders aangegeven. 
 2. De offertes zijn gebaseerd op de bij de opdrachtnemer beschikbare informatie. 
 3. Aan aanbiedingen van de opdrachtnemer in de media (ook op website) kunnen geen rechten worden ontleend. Ze dienen slechts als indicatie en als uitnodiging om meer informatie en/of een op maat gemaakte offerte aan te vragen. 
 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. 
 5. In geval de overeenkomst (een training, opleiding, workshop of cursus) tot stand komt op basis van trajecten met een vaste prijs vermeld op de website geldt het online ingevuld inschrijvingsformulier en betalingsbewijs als officieel bewijs van inschrijving. 
 6. De opdrachtnemer kan niet aan haar offertes worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 

ARTIKEL 4. Totstandkoming, uitvoering en wijziging overeenkomst 

 1. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door de opdrachtgever voor akkoord ondertekenende offerte of opdrachtbevestiging door de opdrachtnemer retour is ontvangen. Aanvaarding van wijzigingen in bestaande opdrachten is slechts rechtsgeldig, indien deze schriftelijk is gebeurd. 
 2. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, dan zullen de partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. De opdrachtnemer zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgave doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan ook de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. 
 3. De opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop volgens haar de opdracht dient te worden uitgevoerd. Zij heeft de plicht desgevraagd de opdrachtgever van tevoren in te lichten over de wijze waarop aan de uitvoering wordt vormgegeven. 
 4. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan de opdrachtnemer de uitvoering van de delen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.  
 5. De opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.  

ARTIKEL 5. Vergoeding en kosten 

 1. Alle door de opdrachtnemer genoemde bedragen (in aanbiedingen, offertes, opdrachtbevestigingen e.d.) zijn voor particulieren inclusief BTW, voor bedrijven exclusief BTW, tenzij anders vermeld.  
 2. Werkzaamheden zullen op basis van het aantal gewerkte uren tegen de overeengekomen tarieven aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Zijn vooraf geen tarieven overeengekomen, dan worden de tarieven bepaald op grond van de bij de opdrachtnemer gebruikelijke methoden en tarieven. 
 3. Indien het voor het uitvoeren van de opdracht nodig is, dat de opdrachtnemer reis- en/of verblijfkosten maakt, komen deze geheel ten laste van de opdrachtgever. 
 4. Indien door de opdrachtnemer of door de opdrachtnemer ingeschakelde derden werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de opdrachtgever kosteloos zorg voor die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten. 

ARTIKEL 6. Betalingsvoorwaarden 

 1. Facturen moeten binnen 14 dagen na factuurdatum betaald worden op een op de factuur aangegeven bankrekening, tenzij schriftelijk anders door de opdrachtnemer aangegeven. De opdrachtnemer is gerechtigd om periodiek te factureren. 
 2. Bij gebreke aan betaling binnen de vervaltermijn is de opdrachtgever van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele verwijlrente verschuldigd op het factuurbedrag gelijk aan 7% op jaarbasis, zonder dat deze interestvoet lager kan zijn als deze voorzien in de Wet ter bestrijding van de betalingsachterstand in handelstransacties, bovenop een conventionele schadevergoeding van 7% op factuurbedrag, met een minimum van 75€. Schadevergoeding en interest worden gerekend o het volledige (integrale) factuurbedrag. 
 3. De opdrachtnemer is, ongeacht de overeengekomen betalingsvoorwaarden, gerechtigd om vóór de aflevering voldoende zekerheid voor de betaling te verlangen en de afwerking van de opdracht zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te staken indien deze zekerheid niet kan worden gegeven. 
 4. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn/haar verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. 
 5. De opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst met de opdrachtgever zonder verplichting tot schadevergoeding geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien de opdrachtgever uitstel van betaling aanvraagt of failliet gaat of de opdrachtgever een vennootschap is en deze wordt ontbonden. 

ARTIKEL 7. Deelname aan opleidingen, trainingen, workshops, cursussen 

 1. Aanmelding voor een training, opleiding, workshop of cursus georganiseerd door de opdrachtnemer gebeurt door middel van het invullen en ondertekenen van een (online) inschrijvingsformulier dat door de deelnemer (online) of via e-mail of per post aan de opdrachtnemer wordt bezorgd. 
 2. Zodra de opdrachtnemer het inschrijvingsformulier van de deelnemer ontvangt, verstuurt de opdrachtnemer via e-mail of per post een bevestiging van inschrijving. De deelnemer is vanaf de bevestiging definitief ingeschreven voor de opleiding, workshop, cursus of training, met uitzondering van de mogelijkheid tot herroeping (zie punt 3). De deelnemer gaat op dat moment eveneens akkoord met de beschrijving van de training, opleiding, workshop of cursus, met de kostprijs en de algemene verkoopsvoorwaarden. 
 3. Binnen 14 werkdagen na verzending van de bevestiging van deelname kan de deelnemer de inschrijving kosteloos herroepen. De deelnemer moet zijn beslissing tot herroeping van de overeenkomst aan de opdrachtnemer ter kennis brengen via e-mail of per post. De opdrachtnemer zal aan de deelnemer een ontvangstbevestiging van de herroeping toesturen. Dit is enkel mogelijk als het afgeleverde cursusmateriaal of de diensten nog niet gepresteerd werden. Een eenmalige administratieve kost van 50 euro wordt aangerekend om de gemaakte kosten te dekken. 
 4. Indien het aantal plaatsen voor een training, opleiding, workshop of cursus beperkt is, worden de beschikbare plaatsen toegekend in de volgorde waarin de betalingen van de inschrijvingskosten ontvangen worden. 
 5. Men kan pas deelnemen aan opleidingstrajecten als de factuur volledig werd betaald, tenzij anders werd overeengekomen. 
 6. De opdrachtnemer heeft het recht om een training, opleiding, workshop of cursus op gelijk welk tijdstip en zonder opgave van reden te annuleren. In dit geval wordt het al ontvangen inschrijvingsgeld binnen 15 dagen na annulering terugbetaald. Annulering, om welke reden ook, geeft de deelnemer geen recht op vergoeding van geleden schade. 
 7. Bij overmacht kan de deelnemer een gemist trainingsonderdeel tijdens de eerstvolgende identieke opleiding bijwonen, mits toestemming van de opdrachtnemer. De kosten voor het inplannen van deze inhaalopleiding bedragen 20% van de prijs (exclusief 21% btw).
  Een bewijs van deelname aan de training, opleiding, workshop of cursus wordt alleen verstrekt als een deelnemer alle opleidingsdagen heeft bijgewoond. 
 8. Voor annulering door de deelnemer van de inschrijving voor de trainingen, opleidingen, workshops en cursussen de opdrachtnemer gelden deze voorwaarden: 
 9. Bij annulering wordt het inschrijvingsgeld voor de trainingen, opleidingen, workshops en cursussen van de opdrachtnemer nooit terugbetaald, ook niet als de deelnemer de opleiding waarvoor hij is ingeschreven niet of in beperkte mate bijwoont. 
 10. Elke deelnemer die verhinderd is om de opleiding, training, cursus of workshop waarvoor hij is ingeschreven bij te wonen, kan aansluiten bij de eerstvolgende gelijkaardige opleiding, training, cursus of workshop van de opdrachtnemer, op voorwaarde dat hij dit voor de aanvang ervan schriftelijk (per post of via e-mail) aanvraagt. De kosten voor het inplannen van deze inhaalopleiding bedragen 20% van de prijs (exclusief 21% btw). 

ARTIKEL 8. Verzuim van de opdrachtgever 

 1. De opdrachtgever draagt er zorg voor, dat alle gegevens, waarvan de opdrachtgever aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de opdrachtnemer worden verstrekt. 
 2. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft de opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de dan gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt pas aan op het moment dat de opdrachtgever de gegevens aan de opdrachtnemer ter beschikking heeft gesteld. 
 3. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat de opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens en informatie. 
 4. De opdrachtnemer is gehouden volledige medewerking aan de uitvoering van de opdracht te verlenen en de opdrachtnemer moet alles wat daarbij nodig is ter beschikking stellen. Dit houdt voor bedrijven en organisaties onder meer in dat desgevraagd intern of extern coaching- en/of presentatie-faciliteiten ter beschikking worden gesteld met passende voorzieningen zoals het ter beschikking stellen van een zaal, stoelen, beamer en scherm bij workshops en lezingen. Het houdt ook in dat de medewerkers van de opdrachtgever gedurende de overeengekomen tijd beschikbaar zijn voor de opdracht en dat inzage wordt verleend in alle documenten en gegevens, die voor de uitvoering van de opdracht benodigd zijn.  

ARTIKEL 9. Informatie, geheimhouding en concurrentiebeding 

 1. De opdrachtnemer verplicht zich tot geheimhouding van alle feiten die betrekking hebben op de zakelijke betrekkingen tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer, en teven van alle feiten die betrekking hebben op de persoon en de bedrijfsvoering van de opdrachtgever voor zover de opdrachtnemer daar kennis van draagt. De opdrachtgever verplicht zich tot een vergelijkbare, wederkerige geheimhoudingsplicht ten aanzien van de opdrachtnemer. De geheimhoudingsplicht vervalt automatisch voor zover ze betrekking heeft op feiten die op een andere manier openbaar zijn geworden. 
 2. Indien, op grond van wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is de opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan. 
 3. Het is de opdrachtgever verboden op welke manier dan ook de zakelijke belangen van de opdrachtnemer te schaden, in het bijzonder door vergelijkbare, concurrerende producten en/of diensten aan te bieden op het werkterrein van de opdrachtnemer. Dit verbod blijft geldig tot een jaar na het beëindigen van de betrekkingen tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer. Bij inroepen van dit concurrentiebeding zal de opdrachtnemer aan een rechtbank verzoeken om een schadevergoeding te bepalen, proportioneel aan de toegebrachte schade. 

ARTIKEL 10. Eigendomsvoorbehoud, intellectueel eigendom en auteursrecht 

 1. De door de opdrachtnemer vervaardigde software, documentatie en andere producten blijven intellectueel eigendom van de opdrachtnemer. De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om auteursrechten (copyrights)te laten gelden op haar intellectueel eigendom. Dit houdt bij voorbaat in dat de opdrachtgever de door de opdrachtnemer vervaardigde producten niet zal kunnen reproduceren, verspreiden of (laten) gebruiken op een andere manier dan door de opdrachtnemer wordt voorgeschreven. 
 2. Tenzij anders is overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door de opdrachtnemer tot stand gebrachte (online) teksten, schema’s, werkwijzen, adviezen, oefeningen, testen, boeken, tekeningen, illustraties, ontwerpen, films, foto’s, audio en audiovisuele opnames en andere materialen of (elektronische) bestanden, volledige eigendom van de opdrachtnemer, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld. Deze stukken zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever. 
 3. Het is de opdrachtgever niet toegestaan de onder art. 10.1 genoemde zaken zonder uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtnemer te kopiëren, ter beschikking te stellen aan derden of anderszins te verspreiden of op enige andere wijze te bezwaren.
  Werkwijzen, adviezen e.d. die bij een opdracht door de opdrachtnemer worden gebruikt, alsook boeken die door opdrachtnemer zijn geleverd, zijn te beschouwen als werken in de zin van art. XI 172 W.E.R. 
 4. Bij niet betaling heeft de opdrachtnemer het recht reeds afgeleverde goederen bij de opdrachtgever terug te halen. Opdrachtgever dient daar toe medewerking te verlenen. 
 5. Indien derdenbeslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht opdrachtnemer zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen. 
 6. De opdrachtgever verplicht zich er toe optimale zorg te dragen voor de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken en deze in optimaal bruikbare staat terug te geven aan opdracht-nemer. In geval van beschadigingen toegebracht door de opdrachtgever zal de opdrachtnemer deze verhalen op de opdrachtgever. 

ARTIKEL 11. Overmacht, tekortkomingen, afspraken verzetten 

 1. Onder overmacht wordt in de algemene verkoopsvoorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop de opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de opdrachtnemer niet in staat is haar verplichtingen na te komen, waaronder mede begrepen: mobilisatie, oorlog en oorlogsgevaar, contingentering of andere overheidsmaatregelen, werkstaking, stremming van vervoer, brand. Het niet tijdig of behoorlijk voldoen door derden, van wie de opdrachtnemer voor de uitvoering van de opdracht afhankelijk is, aan hun verplichtingen jegens de opdrachtnemer om welke reden dan ook, waardoor de opdrachtnemer de opdracht niet, niet tijdig, of niet zonder naar haar oordeel bezwarende extra inspanning en/of kosten kan verrichten. In dit geval heeft de opdrachtnemer het recht de overeenkomst met de opdrachtgever geheel of ten dele te ontbinden, althans voor zover de zwaarte van de tekortkoming dit rechtvaardigt, zulks door een eenvoudige mededeling aan de opdrachtgever, zonder gerechtelijke tussenkomst, en zonder dat de opdrachtnemer ter zake van de door de opdrachtgever door annulering geleden schade tot enige vergoeding is verplicht.  
 2. Tijdens de overmacht worden de verplichtingen van de opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen van de opdrachtnemer niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. 
 3. Indien de opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.  
 4. De opdrachtnemer zal de opdrachtgever direct op de hoogte brengen van een situatie van overmacht, zoals vermeld in dit artikel. Het hier bepaalde is eveneens van toepassing op de opdrachtgever wanneer op hem een dergelijke situatie van toepassing is. 
 5. De opdrachtgever kan tot 7 kalenderdagen voor aanvang van de afspraak kosteloos afzeggen of verplaatsen. Bij afzegging of verplaatsing binnen de 7 kalenderdagen, is de opdrachtnemer gerechtigd om het hele consult dat is afgesproken in rekening te brengen alsof het consult wel heeft plaatsgevonden. Indien de opdrachtgever niet aanwezig is voor geplande afspraak, worden dezelfde tarieven gehanteerd. 

ARTIKEL 12. Aansprakelijkheid 

 1. De opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting omdat geen garantie gegeven wordt met betrekking tot het resultaat van de door opdrachtnemer geleverde dienst. Hieronder wordt verstaan dat zij zich te allen tijde maximaal zal inspannen om de overeengekomen werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap te verrichten, één en ander overeenkomstig hetgeen in het kader van de aan de opdrachtnemer opgedragen taak mag worden verwacht.
  De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is per opdracht beperkt. 
 2. Indien de opdrachtnemer aansprakelijk wordt gesteld voor schade vanwege een ondeugdelijke levering, is hiervan alleen sprake voor de(aantoonbare) schade die het directe of onmiddellijke gevolg is van de uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtnemer, met dien verstande dat de aansprakelijkheid voor schade is beperkt tot creditering van de koopsom van de producten van de desbetreffende levering. 
 3. Aansluitend op vorige artikel, sluit de opdrachtnemer uitdrukkelijk de aansprakelijkheid voor gevolg- c.q. bedrijfsschade ter zake tekortkomingen en/of gebreken uit.  
 4. De opdrachtgever is verplicht de opdrachtnemer te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle kosten, schade en belangen, welke mochten zijn ontstaan als direct gevolg of indirect gevolg van vorderingen door derden op de opdrachtnemer ter zake van voorvallen, daden of nalatigheden waarvoor de opdrachtnemer niet aansprakelijk is. 
 5. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat de opdrachtgever na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, de schade schriftelijk bij de opdrachtnemer heeft gemeld. 

ARTIKEL 13. Gebreken en klachten termijnen 

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden of over de facturatie dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk te worden gemeld aan de opdrachtnemer. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat de opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren. 
 2. Indien de opdrachtgever tijdig reageert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op; de opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot betaling van hetgeen waartoe hij de opdrachtnemer opdracht gegeven heeft.
  Indien van een klacht later melding wordt gemaakt, dan komt de opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling. 
 3. Indien een klacht gegrond is, zal de opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te maken. 
 4. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal de opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 12. 

ARTIKEL 14. Acquisitie 

 1. Na sluiting van een overeenkomst tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever, is de opdrachtnemer gerechtigd om de firmanaam van de opdrachtgever op haar opdrachtgeverslijst te plaatsen. De opdrachtnemer is bovendien gerechtigd om, behoudens het gestelde artikel 9.1 een beknopte beschrijving te maken van het uitgevoerde project en mag deze beschrijving gebruiken bij de acquisitie van nieuwe opdrachtgevers.  

ARTIKEL 15. Toepasselijk recht 

 1. Op alle offertes, opdrachten en overeenkomsten en daaruit voortspruitende geschillen is Belgisch recht van toepassing. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige opdracht. 
 2. Als bevoegde rechter wijzen partijen de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen aan.